Formació SEMCV

La Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana, en el seu afany de promoure activitats que considera d'interès per a la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques, intenta oferir un servei més al professorat de matemàtiques.

Estan previstes activitats presencials com les jornades, les olimpíades i el curs de calculadores, entre altres, deixant els cursos a distància per a les futures ampliacions del pla de formació, en tot cas els materials estaran allotjats a la plataforma Moodle de la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi

https://semcv.org/moodle

El pla de formació per al curs 2016-2017 ha estat reconegut per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport mitjançant RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es fa pública la relació de plans d’activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2016-2017.

Curs

Introducció a l’ús de la calculadora gràfica a Secundària i Batxillerat

Calendari

 • Dilluns de 17:00 a 20:00 hores
 • Dies 16, 23 i 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer i 6 de març
 • IES Veles e Vents. Camí dels cànters s/n. Torrent

Introducció a l’ús de la calculadora gràfica a Secundària i Batxillerat

Dins de les orientacions didàctiques actuals respecte de l’aprenentatge per competències, té especial relevància la modelització, és a dir la construcció de models matemàtics d’objectes i de processos reals per a resoldre problemes. La col.laboració de la SEMCV amb CASIO ha permés en el curs anterior fer una primera activitat formativa sobre calculadores gràfiques centrada en l’assoliment de la competència matemàtica quan es fa servir la tecnologia CAS en la resolució de problemes.

La CP-400 és una calculadora gràfica de nou disseny que, per ser algebraica i disposa d'escriptura natural, facilita el treball amb expressions aritmètiques i algebraiques, a més de disposar d'una pantalla gran en color amb gran resolució i algunes funcions millorades respecte de models anteriors de CASIO. L'objectiu del curs és estudiar l’ús d'aquesta calculadora i les seues possibilitats didàctiques en ESO i Batxillerat per a desenvolupar les competències matemàtiques (raonar, argumentar, plantejar i resoldre problemes, modelitzar, establir connexions, representar, comunicar...).

 

Lloc de realització: IES Veles e Vents. Camí dels cànters s/n. Torrent

Calendari i horari

 • Dilluns de 17:00 a 20:00 hores
 • Dies 16, 23 i 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer i 6 de març

Duració: 30 hores. 24 presencials més 6 d'elaboració d'una memòria

Objectius

 • Analitzar les característiques i prestacions de la CP-400 i estudiar l’ús elemental d'aquesta calculadora

 • Estudiar la utilitat de la CP-400 per a desenvolupar les competències matemàtiques en ESO i Batxillerat (pensar i raonar, argumentar, plantejar i resoldre problemes, modelitzar, establir connexions, representar, comunicar), aprofitant les seues possibilitats de treball amb gràfiques, construccions geomètriques i animacions, la connexió a ordinador i el disseny d'activitats

 • Analitzar les possibilitats didàctiques de les calculadores gràfiques i simbòliques en la classe de Matemàtiques per a tractar els continguts del currículum actual (àlgebra, càlcul, trigonometria, funcions, estadística i geometria)

 • Analitzar les característiques i l’utilització de la CP400 de Casio per a resoldre problemes a partir de dades reals

 • Fer servir les calculadores per a construir models de situacions reals a partir de fotos i vídeos. Interpretar els resultats del model i analitzar críticament les possibles aplicacions i modificacions del model, discutint-les amb altres companys de professió

 • Estudiar els processos de pensament relacionats amb la construcció de models i la resolució de problemes de matemàtiques (validació, implementació, generació de resultats, crítica dels resultats, generalització)

Continguts

 • Operacions bàsiques amb la CP-400
 • Famílies de funcions
 • Anàlisi (Límits, derivades, integrals...)
 • Àlgebra lineal
 • Anàlisi de dades
 • Inferència estadística
 • Estudi dels processos en la resolució de problemes i en la construcció de models

Metodologia

La participació activa del professorat en les diferents activitats és la via de consecució dels objectius. Els assistents treballaran individualment, i en grup, la resolució de les diverses activitats de modelització proposades. En cada sessió n’hi haurà una discussió general en grup sobre el procés de resolució de la tasca i es reflexionarà sobre la seua implementació en les classes d’ESO i batxillerat

A més, una vegada realitzat el curs hi haurà un temps de dues setmanes per a fer i entregar la memòria del treball mitjançant la plataforma moodle de la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi

formacio.semcv.org

Ponents: María Teresa Navarro i Onofre Monzó

Formulari d'inscripció

 

 

Subcategories

Additional information