email9c En aquesta pàgina tens l'oportunitat de contactar amb nosaltres per a allò que cregues adient.
En esta página tienes la oportunidad de contactar con nosotros para aquellas cosas que creas oportunas

 

formulari

Si la teua intenció és suggerir o contribuir a millorar la nostra pàgina has de dirigir-te al webmaster: llocs d'interés, recursos...
Si tu intención es sugerir o contribuir a mejorar nuestra página dirigete al webmaster: lugares de interés, recursos....

WebMaster SEMCV 

Per a contactar a nivell institucional o a nivell particular amb el president de la Societat, escriu-li ací:
Para contactar a nivel institucional o a nivel particular con el presidente de la Sociedad escríbele aquí:
President SEMCV 
Per a qualsevol contacte amb la Societat adreça't a la secretaria
Para cualquier contacto con nuestra Sociedad dirigete a la secretaria.
Secretari SEMCV 
Si vols adreçar-te amb les Assemblees de València, Castelló o Alacant fes ús dels comptes específics.
Si quieres contactar con las Asambleas de Valencia o Alicante utiliza sus cuentas específicas.

Assemblea d'Alacant
Assemblea de Castelló
Assemblea de València
Si es tracta de donar-te de alta, de baixa o modificar les teues dades personals o bancàries, escriu-nos a la tresoreria.
Si se trata de darte de alta, de baja o modificar tus datos personales o bancarios, escribenos a la tesoreria.
Tresorer SEMCV 

 

Additional information